วันจันทร์, มิถุนายน 5องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

ภาระกิจและอำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ของ อบต.

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้

    1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

    2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

    3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

    4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตาม แนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

    6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

    7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

    10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

 3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา  68  ดังนี้

    1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

    2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

    3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ำ

    4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

    5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

    6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

    7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

    8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

   9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

  12. การท่องเที่ยว

  13. การผังเมือง

อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้ อบต.  มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

   1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

   2. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ

   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

   4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

   5. การสาธารณูปการ

   6. การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ

   7. คุ้มครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

   9. การจัดการศึกษา

 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

 11. การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 13. การจัดให้มี  และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 14. การส่งเสริมกีฬา

 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

 17. การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 18. การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

 19. การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

 20. การจัดให้มี  และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

 22. การจัดให้มี  และควบคุมการฆ่าสัตว์

 23. การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ

 24. การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 25. การผังเมือง

 26. การข่นส่ง  และการวิศวกรรมจราจร

 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

 28. การควบคุมอาคาร

 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 31. กิจการอื่นใด  ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

อบต. มีความสําคัญอย่างไร

อบต. มีความสําคัญต่อชุมชน  (หมู่บ้าน/ตําบล)  ดังนี้ 

  1.เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พัฒนาตําบลให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ   สังคม   และวัฒนธรรม

  2.เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งหน่วยราชการและหน่วยเอกชนอื่น ๆ

  3.เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภา อบต.) เขาไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้งบประมาณ   รายได้   ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

  4.เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้ทํางานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น  เช่น  สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต.

  5.ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทํางานและใช้สิทธิถอดถอนผู้แทนของตน  (สมาชิกสภา)  ที่ไม่ทํางานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

 อบต.มีโครงสร้างอย่างไร

 โครงสร้าง  อบต.ประกอบด้วย

  1.สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (สภา อบต.)

  2.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  (นายก อบต. และรองนายก อบต.)

  สมาชิก อบต. มีหน้าที่อะไรบ้าง

  สมาชิก อบต. มีหน้าที่

  1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

  2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

  3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

  4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม

 คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าที่อะไรบ้าง

 คณะผู้บริหาร อบต.มีหน้าที่

  1. บริหารงานของ อบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับและแผนพัฒนาตําบล

  2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภา อบต.

  3. รายงานผลการทํางานและการใช้จ่ายเงินให้สภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย  เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล

บทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ

ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล”ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการตลอดจน “ทุกข์”  และ” สุข” ของประชาชนรวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยทื่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยไปยังประชาชนในตําบล

แนวทางปฎิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ  มีดังนี้

  1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย  เช่น  การเลือกตั้งโดยเสรี  การใช้สิทธิคัดค้าน  การโต้แย้ง  การแสดงความคิดเห็น  อย่างกว้างขวาง  การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฏหมาย ฯลฯ

  2. ต้องมีวิถีการดําเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย  เช่น  เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง  ฟังเคารพในเหตุผล

ประชาชนในเขต อบต. มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

  1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา  อบต.

  2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร  อบต.

  3. เสนอให้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

  4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม  อบต.

  5. เข้าฟังการประชุมสภา  อบต.

  6. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา  อบต.

  7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล

  8. เสียภาษีแก่ อบต.

  9. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.

 10. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.

 11. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชนและประชาคมหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็ง

 12. ได้รับบริการสาธารณะและการบําบัดทุกข์  บํารุงสุขจาก อบต.  ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *