วันจันทร์, มิถุนายน 5องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
๓.   การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
๔.   ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
๕.   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและยั่งยืน
๖.   ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง
๗.  ชุมชนปลอดยาเสพติด
๘.   ชุมชนร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา   และรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
๙.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐.   การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๑.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองตาม
       ระบอบประชาธิปไตย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *