วันศุกร์, ธันวาคม 9องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง