วันอังคาร, ตุลาคม 27องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

กิจกรรม

ภาพข่าว กิจกรรม การปฎิบัติหน้าที่

กิจกรรม, อื่นๆ

การบำรุงรักษาถนนสาธารณะ

เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือได้ดำเนินการจัดทำราวกันตกถนนสายบ้านหัวเสือ  หมู่ที่  1  ถึง  บ้านวังเย็น  หมู่ที่  2  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือและประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา
กิจกรรม, อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมยงลายประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่  13-14  กรกฎาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  5
กิจกรรม, อื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่  16  เมษายน  2563 - 8  พฤษภาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี พ.ศ.2563  โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
กิจกรรม, อื่นๆ

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชมชนตำบลหัวเสือ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาวัดบ้านหัวเสือ บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรม, อื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือได้จัดทำโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยประชาชนบ้านตาทึง หมู่ที่ 11  ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้พร้อมใจกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ...