วันศุกร์, มกราคม 15องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบ

ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559