วันจันทร์, มิถุนายน 5องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

ระเบียบ

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กฎหมายและระเบียบ, กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร & กิจกรรม, มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต, ระเบียบ, ร้องทุกข์

ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2023/01/ปปช.ศก.jpg
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2548
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน-พ.ศ.-2548.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554)
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.-2547-แก้ไขเพิ่มเติมงฉบับที่-2-พ.ศ.2554.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-๒๕๔๘.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๐
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๐

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ-อบต.-พ.ศ.๒๕๕๒.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตวจเงินของ อปท. แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตวจเงินของ อปท. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-การเบิกจ่ายเงิน-อปท.-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-๔-พ.ศ.๒๕๖๑.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-๒๕๔๗.pdf
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-๒๕๖๐.pdf