วันศุกร์, มิถุนายน 2องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
สำนักปลัด, ส่วนราชการ

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

สำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับงานประขุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. งานเลือกตั้งการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม งานกฏหมายและคดี งานส่งเสริมการเกษตร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด งานประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ 1. งานบริหารหั่วไป - งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน - งานบริหารงานบุคคล - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานประชาสัมพันธ์ - งานอาคารสถานที่ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการประชาชน - งานรัฐพิธี - งานประชาสัมพันธ์องค์กร - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานจัดทำข้อบังคับงบประมาณ - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล - งานประสานโครงการฝ...