วันจันทร์, มิถุนายน 5องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๗
กฎหมายและระเบียบ, พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-ฉบับที่-๒-พ.ศ.-๒๕๕๗.pdf
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายและระเบียบ, พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ-พ.ศ.-๒๕๔๒.pdf
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎหมายและระเบียบ, พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-พ.ศ.-๒๕๖๑.pdf
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎหมายและระเบียบ, พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน-พ.ศ.-๒๕๖๑.pdf
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎหมายและระเบียบ, พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.-๒๕๔๒.pdf