วันอังคาร, มกราคม 19องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

กฎหมายและระเบียบ

ประกาศประวาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ประกาศ, อื่นๆ

ประกาศประวาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศประกวดราคารถบรรทุกน้ำ.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2548
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน-พ.ศ.-2548.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2554)
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการประชุมสภาท้องถิ่น-พ.ศ.-2547-แก้ไขเพิ่มเติมงฉบับที่-2-พ.ศ.2554.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-๒๕๔๘.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๐
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.๒๕๖๐

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.๒๕๖๐.pdf
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๒
กฎหมายและระเบียบ, ระเบียบ, สัญญาอนุมติและคำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ-อบต.-พ.ศ.๒๕๕๒.pdf