วันอังคาร, มิถุนายน 6องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

ข้อมูลพื้นฐาน

ภาระกิจและอำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐาน

ภาระกิจและอำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ของ อบต. อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้     1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก     2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล     3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ     4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตาม แนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    ...
จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อมูลพื้นฐาน

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑.   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น๒.   ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง๓.   การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย๔.   ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค๕.   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องและยั่งยืน๖.   ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรง๗.  ชุมชนปลอดยาเสพติด๘.   ชุมชนร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา   และรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี๙.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๑๐.   การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๑.  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองตาม       ระบอบประชาธิปไตย ...
ความเป็นมาและลักษณะที่ตั้ง
ข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมาและลักษณะที่ตั้ง

ประวัติความเป็นมาได้ยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ทำการ อบต. เดิมใช้ศูนย์ข้อมูลพัฒนาชุมชน บ้านสวงษ์ หมู่ที่ 4 เป็นที่ทำการตั้งแต่ พ.ศ.2540-2543 มีสมาชิกอบต. 42 คน พนักงานส่วนตำบล 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน เป็น อบต. ชั้น 5 ปี พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน ได้ย้ายที่ทำการ อบต.มาอยู่ที่ หมู่13 มีพื้นที่ 13 ไร่ ขออนุญาตใช้ที่พัสดุเมื่อ พ.ศ.2544 สร้างที่ทำการใหม่ ลักษณะชั้นเดียว ปัจจุบันมีสมาชิก อบต. 28 คน พื้นที่มีเนื้อที่ประมาณ 50.23 ตร.กม. หรือประมาณ 31,395 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทางตอนเหนือ เขตพื้นที่ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษทิศใต้ ติดกับ ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษทิศตะวันออก ติดกับ ต.จะกง, ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อาชีพอาชีพหลัก ทำนาอาชีพเสริม เลี้ยงสุกร ไก่ ปลูกพริก จักสาน ...