วันอังคาร, มกราคม 19องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

อื่นๆ

ประกาศประวาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ประกาศ, อื่นๆ

ประกาศประวาดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศประกวดราคารถบรรทุกน้ำ.pdf
อื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อบกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

กิจกรรม, อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมยงลายประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันที่  13-14  กรกฎาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชน  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  5
กิจกรรม, อื่นๆ

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่  16  เมษายน  2563 - 8  พฤษภาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ  ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี พ.ศ.2563  โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
กิจกรรม, อื่นๆ

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ปี 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชมชนตำบลหัวเสือ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาวัดบ้านหัวเสือ บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรม, อื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือได้จัดทำโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมด้วยประชาชนบ้านตาทึง หมู่ที่ 11  ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้พร้อมใจกันปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ...
อื่นๆ

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีระดับตำบล

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีระดับตำบลและพื้นที่ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือร่วมกับ กอ.รมน. ดำเนินการฝึกอบรมการเพาะเห็ดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือจำนวน 14 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ...