วันจันทร์, มกราคม 17องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072
forums ()

ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ สสส ,รพ.สต.หัวเสือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์และพัฒนาทำความสะอาดพร้อมกันทั้งตำบล ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ ตำบลหัวเสือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ สสส ,รพ.สต.หัวเสือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์และพัฒนาทำความสะอาดพร้อมกันทั้งตำบล ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ ตำบลหัวเสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ในการวัดผลเชิงคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน 2564)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ในการวัดผลเชิงคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน 2564)

ปร่่ะกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หัวเสือ

ปร่่ะกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หัวเสือ

ข้อมูลพื้นฐาน

กฎหมายและระเบียบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศ-หมู่3.pdf ...